Načítám Akce

Psychosomatický přístup ve fyzioterapii

Základy teoretických znalostí, praktických dovedností a sebezkušenosti v psychosomatickém přístupu pro fyzioterapeuty (kurz certifikovaný MZČR)

Psychosomatická medicína reprezentuje tradiční proud lékařství s komplexním pohledem na nemocného člověka. Zohlednění psychického stavu pacienta a vlivu jeho sociálního okolí tradičně patřilo k základním východiskům lékařského umění. Je nástavbovým oborem postaveným na základě biopsycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci.
Léčbou pacientů s psychosomatickými obtížemi se v současné době v České republice zabývají především lékaři specialisté s atestací v psychosomatické medicíně. Současně také vznikají specializovaná interdisciplinární/týmová ambulantní pracoviště, ve kterých je snahou uplatňovat základní diagnosticko-terapeutický nástroj psychosomatické medicíny, kterým je týmová spolupráce. Fyzioterapeuti se s psychosomatickými pacienty ve svých ordinacích setkávají velmi často.
Cílem certifikovaného kurzu je teoreticky i prakticky podle vědeckých základů psychosomatického přístupu, rozvíjet kompetence fyzioterapeutů v psychosomatickém kontextu a tyto kompetence jim pomáhat integrovat do jejich praxe. Certifikovaný kurz má za cíl podpořit fyzioterapeuty v tom, aby se stali kompetentními členy interdisciplinárních týmů, které se zabývají léčbou pacientů se složitou psychosomatickou problematikou. Cílem certifikovaného kurzu je však vést také fyzioterapeuty k uvědomění si hranic vlastní odbornosti a vlastních kompetencí, tak aby nezasahovali do kompetencí jiných odborností, ke kterým nemají potřebné vzdělání a odborné oprávnění.

Délka kurzu:

Celková délka certifikovaného kurzu je 180 vyučovacích hodin. Rozsah studia je 80 vyučovacích hodin teoreticko-praktické části a 80 vyučovacích hodin sebezkušenostní části a 20 vyučovacích hodinách klinické praxe.

Cena:

Kurzovné: 66 200 Kč (je možné domluvit splátkový kalendář). Cena je včetně DPH.
Vstupní pohovor: 800 Kč

Harmonogram kurzu:

 • Celkem 8 bloků – 1x za měsíc (čtvrtek + pátek)
 • Jeden blok prodloužený (čtvrtek + pátek + sobota)
 • V průběhu roku 20 vyučovacích hodin klinická praxe – náhled v ordinaci fyzioterapeuta s psychosomatickým přístupem

Termíny kurzu:

1.blok | Čt-Pá | 16. – 17. 1. 2025
2.blok | Čt-Pá | 6. – 7. 2. 2025
3.blok | Čt-Pá | 13. – 14. 3. 2025
4.blok | Čt-Pá | 10. – 11. 4. 2025
5.blok | prodloužený Čt-Pá-So | 15. – 17. 5. 2025
6.blok | Čt-Pá | 12. – 13. 6. 2025
7.blok | Čt-Pá | 18. – 19. 9. 2025
8.blok | Čt-Pá | 16. – 17. 10. 2025
9.blok | Čt-Pá | 20. – 21. 11. 2025

Podmínky účasti na kurzu:

 • ukončené vzděláním v oboru fyzioterapie
 • 2 roky praxe
 • vstupní pohovor s garantem kurzu Mgr. et Mgr. Janou Týkalovou (Garant bude na základě vstupních pohovorů posuzovat a porovnávat zjištěné předpoklady jednotlivých uchazečů a rozhodovat o jejich konečném přijetí. Skupina kurzistů bude sestavena na základě vyrovnanosti skupiny, což je důležité zejména pro sebezkušenostní část kurzu. V rámci pohovoru si uchazeč/ka také bude moci ujasnit svá očekávání a motivy i praktické okolnosti účasti v kurzu.)

Počet účastníků:

10-20 účastníků

Zakončení kurzu:

Kurz je zakončen zkouškou (Test, Praktická zkouška, odevzdání seminární práce). Pro úspěšné absolvování kurzu a obdržení certifikátu je nutné splnit alespoň 85% výuky.

Kurz je certifikovaný MZČR, je ohodnocen 108 kredity.

Po úspěšném absolvování kurzu a obdržení certifikátu získá účastník zvláštní odbornou způsobilost v činnostech:

 • Provádět fyzioterapeutické vyšetření dle vyhl. č. 55/2011 Sb. (§ č. 25 Fyzioterapeut) s ohledem na bio-psycho-sociální faktory onemocnění u psychosomatického pacienta a to v souladu s diagnózou a doporučeným postupem lékaře
 • Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických metod cíleně ovlivňovat funkce pohybového a dalších systémů u psychosomatického pacienta v souladu s diagnózou a doporučeným postupem lékaře a kompetencemi stanovenými vyhl. č. 55/2011 Sb. (§ č. 25 Fyzioterapeut)
 • Edukovat psychosomatického pacienta a předat ho do péče jiné odbornosti v rámci interdisciplinárního týmu
 • Provádět fyzioterapii dle kompetencí stanovenými vyhl. č. 55/2011 Sb. (§ č. 25 Fyzioterapeut) v rámci interdisciplinárního týmu při léčbě psychosomatických pacientů

Certifikovaný kurz nenahrazuje obor specializačního vzdělávání.

Podrobný obsah kurzu:

Teoreticko-praktické části a jejich cíle:

Rozsah studia je 80 vyučovacích hodin. Probíhá v CKP Roseta, Praha 2

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

 • Získání základní orientace v teoretických a praktických základech psychosomatického přístupu a psychosomatické medicíny

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU I.

 • Pochopení principů etiopatogenze psychosomatického onemocnění
 • Získání dovednosti rozeznat psychosomatického pacienta v ordinaci fyzioterapeuta
 • Získání dovednosti užívání otevřených otázek a sběru bio-psycho-sociálních dat při terapeutickém rozhovoru a odběru anamnézy
 • Prohloubení dovednosti rozeznat a respektovat hranice odborných kompetencí fyzioterapeuta při práci s psychosomatickým pacientem
 • Získání dovednosti edukovat psychosomatického pacienta k další léčbě v rámci psychosomatického týmu

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU II.

 • Pochopení principů systémového přístupu ve vztahu k terapeutickým intervencím na více úrovních systému
 • Rozvoj dovednosti tvorby terapeutického plánu s důrazem na kvalitu pacientova života
 • Prohloubení komunikačních dovedností s týmem odborníků
 • Rozšíření znalostí o významu terapeutického vztahu s psychosomatickým pacientem ve vztahu k léčbě
 • Získání teoretických znalostí ve vytváření terapeutického kontraktování fyzioterapeuta s psychosomatickým pacientem

NÁSTROJE FYZIOTERAPEUTA V PSYCHOSOMATICE I.

 • Prohloubení dovednosti užívání otevřených otázek a sběru bio-psycho-sociálních dat při terapeutickém rozhovoru a odběru anamnézy
 • Prohloubení dovednosti diferenciální rozvahy fyzioterapeuta s psychosomatickým přístupem
 • Prohloubení dovednosti stanovení terapeutického plánu a volby fyzioterapeutických metod a postupů u psychosomatického pacienta
 • Terapeutický kontrakt – získání praktické dovednosti uzavírat fyzioterapeutický kontrakt s psychosomatickým pacientem

NÁSTROJE FYZIOTERAPEUTA V PSYCHOSOMATICE II.

 • Prohloubení praktických dovedností klinické práce fyzioterapeuta s psychosomatickým pacientem
 • Prohloubení dovedností komunikace fyzioterapeuta s psychosomatickým pacientem
 • Prohloubení vědomostí a dovedností ve zvládání krizových situací s psychosomatickým pacientem

NÁSTROJE LÉKAŘE S PSYCHOSOMATICKÝM VZDĚLÁNÍM V PSYCHOSOMATICE

 • Porozumění diagnostickým a terapeutickým nástrojům lékaře s psychosomatickým vzděláním v interdisciplinárním týmu
 • Prohloubení komunikačních dovedností fyzioterapeuta s lékařem s psychosomatickým vzděláním v rámci týmové/interdisciplinární spolupráce.
 • Získání kompetence edukovat psychosomatického pacienta k psychosomatickému vyšetření nebo konzultaci u lékaře s psychosomatickým vzděláním

NÁSTROJE KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PSYCHOSOMATICE

 • Porozumění diagnostickým a terapeutickým nástrojům klinického psychologa v interdisciplinárním týmu
 • Prohloubení komunikačních dovedností fyzioterapeuta s klinickým psychologem s psychosomatickým vzděláním v rámci týmové/interdisciplinární spolupráce.
 • Získání kompetence edukovat psychosomatického pacienta k psychoterapii nebo konzultaci u klinického psychologa

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU III.

 • Porozumění terapeutickým nástrojům preterapie a jejímu významu v léčbě
 • Psychosomatického pacienta v interdisciplinárním týmu
 • Prohloubení dovednosti fyzioterapeuta komunikovat s dalšími odborníky v týmu
 • Vytváření externích týmů
 • Prohloubení praktických dovedností fyzioterapeuta v péči o psychosomatického pacienta s využitím intervize

Sebezkušenostní část:

Rozsah studia je 80 vyučovacích hodin.
Sebezkušenostní část je psychoterapeutickou metodou práce ve skupině, která umožňuje v bezpečném prostředí sebereflexi, vzájemnou reflexi a sdílení účastníků

Cíle sebezkušenostní části:

 • Uvědomění si vlastního osobního příběhu, svého rozvoje a dosavadních vzorců
 • Prožívání a vztahování se
 • Reflektování svých osobních limitů
 • Nalezení zdrojů péče o sebe, jako prevence před vyhořením
 • Rozvíjení vlastních potřebných terapeutických kapacit pro léčbu psychosomatických pacientů
 • Poznávání vlastních překážek, které brání rozvíjení jejich kapacit

Klinická část

Rozsah studia je 20 vyučovacích hodin.

Náhled (exkurze) na klinickém pracovišti (Centrum komplexní péče Dobřichovice, Centrum komplexní péče Roseta. Centrum komplexní péče Sámova) v klinické praxi lektora. Účastníci budou přítomní v ordinaci fyzioterapeuta, nahlížet do jeho práce, tj. fyzioterapeutické péče o pacienty určené lékařem k psychosomatické péči

Cílem je prohloubení zkušeností fyzioterapeuta v péči o psychosomatického pacienta v klinické praxi.

Význam certifikovaného kurzu:

Psychosomatická medicína reprezentuje tradiční proud lékařství s komplexním pohledem na nemocného člověka. Zohlednění psychického stavu pacienta a vlivu jeho sociálního okolí tradičně patřilo k základním východiskům lékařského umění. Prudký rozvoj biomedicínského poznání a biotechnologií od šedesátých let minulého století postupně celosvětově zastínil psychosomatické uvažování a rozvoj psychosomatické medicíny se dostal do pozadí. V posledních desetiletích došlo ve světě k bouřlivému rozvoji neurověd, výzkumu traumatu a vzniku nových interdisciplinárních oblastí poznání, které potvrzují platnost bio-psycho-sociálně-ekologického modelu zdraví a nemoci.

V řadě zemí EU a od roku 2013 také v České republice máme vědecky zakotvenou psychosomatickou medicínu, která poskytuje diferenciální diagnostiku, prevenci a kauzální léčbu funkčních poruch a psychosomatických onemocnění. Zohledňuje somatické, psychické, sociální i duchovní aspekty stonání každého jedince zvlášť. Vzájemnou provázanost všech těchto vrstev přesvědčivě dokládají současné výzkumy v oblasti neurověd, vývojové psychologie a psychologie zdraví.

Psychosomatická medicína je nástavbovým oborem postaveným na základě biopsycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci. Plní specifické úkoly léčebně preventivní, integrační a metodické při zavádění tohoto pojetí do zdravotních služeb všech oborů. Hlavním cílem je obohacení biologického pohledu medicíny o psychické a sociální rozměry stonání důsledným propojováním somatické a psychosociální problematiky u pacientů. Na rozdíl od většiny specializačních oborů, které zpravidla zužují pohled na úzce definovanou problematiku, se specializace v psychosomatické medicíně soustředí na mezioborovou spolupráci nejen mezi lékaři, ale také mezi odborníky dalších nelékařských oborů, nejčastěji v oborech klinická psychologie, psychoterapie a fyzioterapie. Nositelé zvláštní odborné způsobilosti v psychosomatické medicíně jsou lékaři většiny klinických oborů. Dalšími pracovníky v oboru jsou lékaři, kliničtí psychologové a fyzioterapeuti. Psychosomatická medicína je nadstavbou nad jejich obory. Proto se za činnost v oboru psychosomatická medicína nepovažují standardní diagnostické a léčebné metody jejich původních oborů, jako je prosté klinické vyšetření nebo psychoterapie. Psychosomatická konzultace nebo psychosomatická intervence jsou mezioborovým propojením těchto činností, ať již provedených nebo doporučených.

Psychosomatická medicína je v této fázi vývoje samostatným oborem proto, že propojení somatické a psychosociální problematiky je jak pro pacienty, tak pro odborníky obtížné. Medicínské obory jsou specializacemi, fungujícími ve vlastních diagnostických koncepcích a metodách. Podobně jako ve všeobecném praktickém lékařství, pracovník v psychosomatické medicíně vychází z koncepcí, metod a technologií jiných oborů a z mezioborové spolupráce, ale navíc klade důraz především na zkoumání psychosociálního rozměru obtíží a možnosti jejich ovlivnění ve prospěch pacienta. To teprve může být základem funkční mezioborové spolupráce.

Léčbou pacientů s psychosomatickými obtížemi se v současné době v České republice zabývají především lékaři specialisté s atestací v psychosomatické medicíně. Současně také vznikají specializovaná interdisciplinární/týmová ambulantní pracoviště, ve kterých je snahou uplatňovat základní diagnosticko-terapeutický nástroj psychosomatické medicíny, kterým je týmová spolupráce. V rámci týmové spolupráce je zřejmé, že v psychosomatické léčbě dochází k nutné integraci biologické a psychosociální složky medicíny. Psychosomatický tým je víc než jen součtem odborností jednotlivých členů. Ve spolupráci a interakci nad společnými pacienty tým zraje jako celek, obsahuje kompetence, které se vzájemně doplňují a obměňují podle potřeb konkrétních pacientů a jejich rodin. Měly by v něm být, pokud možno, zastoupeny následující odbornosti: somatický lékař s nástavbovou atestací z psychosomatiky, případně psychoterapie, psychiatr psychoterapeuticky vzdělaný, fyzioterapeut, klinický psycholog, psychoterapeut a případně další odborníci. Pracoviště jsou k dispozici ostatním lékařům, kteří sem odesílají komplikovanější pacienty se složitým bio- psycho-sociálně podmíněným onemocněním. Tato pracoviště rozvíjejí své odborné kompetence, aby mohla disponovat možnostmi fyzioterapeutických, psychoterapeutických, preterapeutických i socioterapeutických léčebných postupů (rodinná terapie). Vytváření bezpečné atmosféry a porozumění je jedním z hlavních úkolů psychosomatického týmu.

K tomu slouží například případové intervize a supervize vedené externím supervizorem. Jedněmi z mála týmových/ interdisciplinárních pracovišť zaměřených na léčbu psychosomatických pacientů jsou naše zdravotnická zařízení Centrum komplexní péče Dobřichovice a Centrum komplexní péče Roseta. Naše zdravotnická zařízení mají registraci v odbornostech rehabilitační lékařství, fyzioterapie, klinická psychologie a psychosomatika.

Interdisciplinární týmy, které v rámci pracovišť mnoho let vytváříme, jsou složeny z lékařů, psychologů a fyzioterapeutů. Během našeho mnohaletého fungování jsme získali řadu odborných klinických zkušeností v komplexní psychosomatické péči o psychosomatické pacienty, kteří do našich zdravotnických zařízení přicházejí převážně s problematikou v oblasti pohybového systému. Naše pracoviště jsou akreditovanými pracovišti pro praktickou i teoretickou výuku lékařů v předatestační přípravě pro obor psychosomatika a Centrum komplexní péče Dobřichovice je také akreditovaným pracovištěm pro předatestační přípravu v oboru klinická psychologie. Jsme též pracovišti, která již mnoho let realizují ve spolupráci s lékařskými fakultami praktickou i teoretickou výuku pro studenty medicíny a fyzioterapie. Lektoři připravovaného certifikovaného kurzu tedy mají bohaté zkušenosti v oblasti lektorské činnosti a vzdělávání.

Nejpočetnější skupinou v týmu našich odborníků jsou fyzioterapeuti. A právě fyzioterapeuti se s psychosomatickými pacienty ve svých ordinacích setkávají velmi často. S fyzioterapeuty jako odborníky jsme mnoho let v dennodenním kontaktu a získali jsme tak jasnou představu o jejich kompetencích pro interdisciplinární/týmovou práci s psychosomatickými pacienty. Během pregraduálního studia se vzdělání fyzioterapeutů zaměřuje na diagnostiku a terapii pohybových dysfunkcí a učí se přesnému somatickému a funkčnímu pohledu na pacienta. Ve své terapeutické práci se tak mohou opřít o své silné terapeutické nástroje, jakými jsou znalosti a dovednosti fyzioterapeutických technik a metod při práci s tělem. Během mnoha let naší týmové spolupráce se ukázalo, jak důležité a nenahraditelné jsou tyto nástroje v péči o pacienty v psychosomatické medicíně. Pro další vzdělání fyzioterapeutů je však velmi důležité, aby získali rozšíření úhlu pohledu, který věnují tělesným příznakům o psychosociální aspekty. Toto rozšíření pohledu je třeba fyzioterapeuty učit a podpořit je v získávání nových kompetencí, které v průběhu pregraduálního studia nedostali. V péči o psychosomatické pacienty je důležité, aby fyzioterapeut uměl vyhodnotit, zda postačí, aby pacient zůstal v péči fyzioterapeuta, nebo je nutné, aby pacienta předal také do souběžné nebo následné péče jiné odbornosti v rámci týmu. Vyžaduje to podílet se tak na vytvoření terapeutického týmu, který bude péči o pacienta koordinovat společně. V rámci fyzioterapeutické péče o pacienty se složitou psychosomatickou problematikou by měl fyzioterapeut umět specifickým způsobem vytvořit pocit bezpečí a probudit zájem pacienta o dostupné aspekty psychosomatického stonání. To ovšem vyžaduje od fyzioterapeuta rozšířené

dovednosti, nad rámec vedení standardního fyzioterapeutického rozhovoru, a další rozšíření jeho teoretických znalostí a praktických dovedností v léčbě psychosomatických pacientů.

Certifikovaný kurz je tedy určen fyzioterapeutům, ale z výše uvedených argumentů o nutnosti interdisciplinárního přístupu, jsou lektory tohoto kurzu jak fyzioterapeuti, tak lékaři s psychosomatickým vzděláním a klinický psycholog. Součástí certifikovaného kurzu je také sebezkušenostní část pro fyzioterapeuty, kterou jsme zařadili na základě našich zkušeností se vzděláváním lékařů v předatestační přípravě na obor psychosomatická medicína. V rámci vzdělávacího programu pro lékaře bylo na základě zkušeností a podnětů z praxe dodatečně navrženo absolvování 160 hodin vzdělávání v oblasti sebepoznání a sebezkušenosti. Tato část zprostředkovává uvědomění si vlastních motivací, potřeb a prožitků v kontaktu s pacientem a v průběhu fyzioterapeutické práce, schopnost sebereflexe v terapeutickém procesu a v neposlední řadě také schopnost uvědomovat si vlastní profesní i osobní limity,  které by mohly být překážkou v terapeutickém procesu. Rozvoj těchto vnitřních kompetencí u odborníků také pomáhá uvědomit si důležitost péče o sebe sama a tak předcházet rozvinutí syndromu vyhoření. Součástí certifikovaného kurzu je také klinická praxe s psychosomatickým pacientem nebo modelem pod dohledem lektora, který účastníkovi kurzu následně poskytne zpětnou vazbu k jeho práci.

Cílem certifikovaného kurzu je teoreticky i prakticky podle vědeckých základů psychosomatického přístupu, rozvíjet kompetence fyzioterapeutů v psychosomatickém kontextu a tyto kompetence jim pomáhat integrovat do jejich praxe. Na základě absolvování našeho kurzu bude fyzioterapeut schopen lépe integrovat své původní dovednosti s nově získanými teoretickými informacemi, praktickými dovednostmi a kompetencemi získanými v sebezkušenostní části kurzu. Certifikovaný kurz má za cíl podpořit fyzioterapeuty v tom, aby se stali kompetentními členy interdisciplinárních týmů, které se zabývají léčbou pacientů se složitou psychosomatickou problematikou. Cílem certifikovaného kurzu je však vést také fyzioterapeuty k uvědomění si hranic vlastní odbornosti a vlastních kompetencí, tak aby nezasahovali do kompetencí jiných odborností, ke kterým nemají potřebné vzdělání a odborné oprávnění. Certifikovaný kurz tedy není psychoterapeutickým výcvikem a absolventa neopravňuje k výkonu psychoterapie. Současně absolvování certifikovaného kurzu neopravňuje fyzioterapeuta k tomu, aby mohl realizovat psychosomatickou medicínu samostatně v rámci svého oboru. Psychosomatickou medicínu může fyzioterapeut realizovat pouze za podmínky, že bude součástí interdisciplinárního psychosomatického týmu, jehož minimální podmínkou je týmová spolupráce s lékařem s psychosomatickou atestací. V souvislosti s vývojem psychosomatické medicíny a s rostoucím počtem atestovaných lékařů v oboru, předpokládáme do budoucna nárůst pracovišť, která se budou zabývat diagnostikou a léčbou pacientů se složitou psychosomatickou problematikou. V souvislosti s nárůstem těchto pracovišť, bude růst také zájem o vytváření mezioborových týmů a tím také o fyzioterapeuty vzdělané v této problematice. Ukazuje se také, že v souvislosti s posledním velmi náročným obdobím, kterým jsme jako společnost prošli, výrazně poroste mezi pacienty potřeba a zájem o léčbu ve zdravotnických zařízeních a u odborníků, kteří se specializují na psychosomatickou medicínu. Naším odborným cílem a tedy i smyslem certifikovaného kurzu je pomoci vytvářet rozsáhlejší síť psychosomatických zdravotnických zařízení s kompetentními interdisciplinárními týmy, která jsou v současné době pro pacienty často nedostupná.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex